Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Osnowy geodezyjne i transformacje

BDOT500 i GESUT

Przykładowe usługi:

 • inwentaryzacja osnów, projekty osnów wszystkich rodzajów, realizacja projektów;
 • zakładanie i aktualizacja BDSOG oraz zbiorów osnów pomiarowych, obiektowych, katastralnych;
 • dostosowanie istniejących BDSOG do wymogów obowiązujących przepisów prawnych;
 • przeliczanie i wyrównanie osnów;
 • integracja danych osnów z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007;
 • cyfryzacja dokumentów osnów;
 • porządkowanie danych osnów, w tym pomiary kontrolne;
 • podnoszenie dokładności osnów, w tym pomiary wzmacniające, wyrównanie i eliminacja błędów;
 • przeliczenia i transformacje osnów katastralnych, obiektowych;
 • transformacje (empiryczne, matematyczne, inne) danych w dowolnych układach współrzędnych poziomych i wysokościowych oraz opracowanie modeli korekt;
 • korekty map wektorowych i rastrowych na terenach objętych oddziaływaniem szkód górniczych;
 • transformacje relacyjnej bazy danych Oracle systemu EWID2007 do układu PL-EVRF2007-NH;
 • określanie układów, w których wyznaczone są współrzędne punktów;
 • opracowanie zbiorów metadanych BDSOG;
 • inspekcje i nadzory nad opracowaniami związanymi z osnowami i transformacjami;
 • opracowanie warunków technicznych (opisu przedmiotu zamówienia) wykonania prac związanych z osnowami i transformacjami;
 • wsparcie techniczne i technologiczne wykonania prac dotyczących osnów i transformacji baz danych realizowanych przez innych wykonawców, obsługa informatyczna, integracja wyników prac z relacyjną bazą danych Oracle systemu EWID2007.

Szczegółowych informacji udziela:

Łukasz Dudek
Kierownik Biura Analiz Technicznych
Główny Specjalista ds. BDSOG
tel. 12 398 42 01 / 605 030 538
e-mail: lukasz.dudek@igeka.pl

wykorzystujemy technologie: