Masz pytania?
 kontakt@igeka.pl
 biuro@i4geo.pl
 18 521 37 87

Nadzory i opracowania eksperckie

Przykładowe usługi:

 • doradztwo w zakresie prawnej obsługi zamówienia publicznego, uzasadnienia podziału lub łączenia zamówień, udzielanie wyjaśnień, projekty dokumentów SWZ, w tym umów, gwarancji;
 • opracowanie analizy potrzeb i wymagań zgodnie z art. 83 nowego PZP;
 • nadzory i inspekcje wszystkich rodzajów inwestycji realizowanych przez: powiaty, miasta, związki powiatów, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie oraz organy szczebla centralnego;
 • kontrole kameralne danych, w tym fotogrametryczne; kontrole terenowe; kontrole formalno-prawne;
 • tworzenie zaawansowanych narzędzi i modeli kontroli danych geodezyjno-kartograficznych;
 • tworzenie mechanizmów kontrolująco-raportujących działających wprost na obiektach relacyjnej bazy danych Oracle systemu EWID2007;
 • kontrole danych przestrzennych wg zdefiniowanych reguł, konfigurowane za pomocą plików XML;
 • monitoring postępów inwestycji geodezyjno-kartograficznych oparty na procesach i jednostkach roboczych;
 • prowadzenie niezbędnych spotkań organizacyjnych i roboczych w trakcie prowadzenia nadzoru bądź wykonywania kontroli;
 • opracowywanie specyfikacji danych i formatów;
 • szkolenia wykonawców związane z poprawnym wykonaniem prac;
 • opracowanie warunków technicznych (WT) lub opisów przedmiotu zamówienia (OPZ) dla dowolnych inwestycji geodezyjno-kartograficznych realizowanych ze środków własnych lub zewnętrznych, realizowanych przez instytucje (gmina, powiat, miasto, związek powiatów, itd.);
 • opracowanie WT lub OPZ dla prac nadzoru i inspekcji;
 • inwentaryzacje aktualnego stanu zasobów geodezyjnych wraz z możliwością jej weryfikacji;
 • opracowanie diagnozy (audytu) stanu informatyzacji urzędu oraz stopnia cyfryzacji zasobów, program działań dostosowujących do wymagań prawnych i nowoczesnych metod działania;
 • określanie potrzeb w zakresie cyfryzacji zasobów;
 • opracowanie projektów i planów informatyzacji;
 • opracowanie projektów unijnych, w tym wniosków o dofinansowanie wraz z dokumentacją techniczną, analizami finansowymi i ekonomicznymi;
 • wstępne szacowanie kosztów inwestycji na podstawie własnej bazy wiedzy lub badania rynku;
 • opracowania i opinie eksperckie (prawne, techniczne, ekonomiczne);
 • analizy i badania rynku inwestycji geodezyjno-kartograficznych w Polsce.

Szczegółowych informacji udziela:

Daniel Jasiurkowski
właściciel w IGEKA, wspólnik w I4GEO
tel.: 605 030 787
e-mail: daniel.jasiurkowski@igeka.pl
daniel.jasiurkowski@i4geo.pl


wykorzystujemy technologie: